Địa chỉ: Xã Ia Hla
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG 2/9

Xã Ia Hla
gialai-mg29@edu.viettel.vn